Regulamin – From Froggy With Love

§1 Założenia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy fromfroggywithlove.com.
 2. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem sie z regulaminem i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Transakcja odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej klientem, a sklepem fromfroggywithlove.com. Sklep jest własnością firmy From Froggy With Love.
 4. fromfroggywithlove.com jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Agnieszka Góra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą From Froggy With Love Agnieszka Góra z siedzibą w Katowicach przy ul. Jerzyków 7, 40-530.

§2 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem sklepu. W tym celu, klient powinien dodać poszczególne towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie sklepu.
 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych towarów, klient powinien:
  a) podać dane potrzebne do dalszej realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysylki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) oraz adres poczty elektronicznej
  b) określić sposób płatności
  c) określić sposób dostawy
 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd.
 4. Z chwilą złożenia przez klienta oferty zgodnie z ust. 3, do klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§3 Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
  • przelewem bankowym
  • system PayU
  • system Paypal

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego towaru przed złożeniem zamówienia. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie sklepu.
 2. W przypadku zwłoki klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od akceptacji zamówienia przez sprzedawcę, sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży.

§4 Realizacja zamówienia i dostawa towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za towary na swym rachunku bankowym.
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez klienta w formularzu zamówienia.
 3. Możliwe sposoby dostawy to:
  • przesyłka priorytetowa Poczty Polskiej.
 4. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego towaru przed złożeniem zamówienia. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie sklepu.
 5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże towary dostawcy w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas, w którym Towary wydane zostaną klientowi przez dostawcę wynosi 7 dni.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej, sprzedawca może:
  • poinformować o tym klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy składaniu zamówienia i zwrócić klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania towaru. Dotyczy to w szczególności towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.
  • zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient może jednak wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, ze zwrotem towaru na koszt sprzedawcy.

§5 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów w przypadku klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fromfroggywithlove@gmail.com lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy podany w §1.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  • opis wady.
  • datę ujawnienia wady.
  • czego klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4. UWAGA! Kolory rzeczywiste produktu mogą różnić się od tych na zdjęciu. Jest to często związane z kalibracja ekranu lub niemożnością uchwycenia odpowiedniej tonacji przez obiektyw aparatu.

§6 Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem, może – zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) – odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru zamówionego towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje klientowi w przypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
  b) uszkodzenia lub używania zamówionego towaru,
  c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. Produkt przeceniony nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 5. Wszystkie koszty przesyłki pokrywa kupujący.

§7 Wymiana towaru

 1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do sprzedawcy o wymianę zakupionego towaru na inny towar dostępny w sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje klient.
 2. W przypadku wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wymianę towaru, koszty przesyłki pokrywa kupujący.

§8 Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.